fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego econa.com.pl

I. Postanowienia ogólne:     

Sklep internetowy https://www.econa.com.pl/ prowadzony jest przez Instal-energia Damian Dobosz ul. Herberta 1/6, 42-224 Częstochowa, numer NIP: 573 – 249 – 07 – 10, Regon: 152146645

II. Słownik regulaminu

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. Regulamin – określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego econa.com.pl, zawiera zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Co oznacza że wszystkie załączniki zamieszczone w niniejszym regulaminie są jego integralną częścią, o ile wprost nie wskazano inaczej.

2. Klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą econa.com.pl umowę na odległość. W przypadku gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument –  oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest to definicja zamieszczona w art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedawca – sklep internetowy https://www.econa.com.pl/ prowadzony jest przez Instal-energia Damian Dobosz ul. Herberta 1/6, 42-224 Częstochowa, numer NIP: 573 – 249 – 07 – 10, Regon: 152146645

5. Sklep internetowy – dostępny pod adresem  https://www.econa.com.pl/, serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży produktu/usługi, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. Produkt / Towar- rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie oferowane w Sklepie internetowym produkty są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych. Wszystkie oferowane produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

8. Ceny – wszystkie ceny podane na stronie https://www.econa.com.pl/ są podawane w walucie polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.8. Sprzedawca – Instal-energia Damian Dobosz ul. Herberta 1/6, 42-224 Częstochowa, numer NIP: 573 – 249 – 07 – 10, Regon: 152146645

9. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym Sprzedawcy econa.com.pl dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności https://www.econa.com.pl/ – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf” oraz na stronie: https://www.econa.com.pl/polityka-prywatnosci/.

12. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

13. Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę, np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodatkowe.

14. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
●    zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie
Internetowym econa.com.pl,
●    prowadzenie Konta klienta,
●    przesyłanie wiadomości e- mail,
●    newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
●    dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej
transakcji,
●   przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

III. Fiskalna dokumentacja zakupów w sklepie econa.com.pl.     

1. Na wszystkie zamówione produkty/usługi w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Według przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.  W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianiei przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, poprzez wysłanie komunikatu na adres e-mail: damian@instal-energia.pl

IV. Konto użytkownika w serwisie econa.com.pl
1. Klient po rejestracji zyskuje dostęp do własnego Konta,

2. Klient nie może umieszczać w Sklepie Econa.com.pl treści oraz opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.

3. W ramach rejestracji w sklepie econa.com.pl Klient podaje swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu oraz tworzy swoje własne hasło dostępu do konta. Klient musi zapewnić, że dane podane które wpisał w formularz rejestracyjny, są zgodne z prawdą. Rejestracja konta na econa.com.pl wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem umieszczonym na stronie oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. W chwili otwarcia Konta przez Klienta, zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Zawarta umowa dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie Konta. Klient może w każdej chwili odstąpić od tej umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przyjmuje się iż treści zamieszczone na stronach Sklepu econa.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6. Posiadanie aktywnego Konta jest wymagane by móc złożyć zamówienie w serwisie econa.com.pl.

7. Rejestracja Konta w serwisie econa.com.pl oznacza dostęp do wszystkich jego podstron.

V. Zamówienia w serwisie econa.com.pl

1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz dostępny na jednej z podstron Sklepu econa.com.pl. W formularzu tym Klient określa jakie produkty, w jakiej cenie, w jakiej ilości zamawia oraz wskazuje miejsce gdzie ma być dostarczony produkt.

2. Po prawidłowym wypełnieniu w/w formularza przez Klienta oraz pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę na skrzynkę pocztową Klienta zostaje wysłana informacja, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

6. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć za pomocą Serwisu internetowego econa.com.pl lub telefonicznie. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest poprawnie wypełniony formularz zamówienia lub podanie prawidłowych danych przez telefon takich jak: imię i nazwisko Klienta, dokładny adres dostawy oraz adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę, ilość i cenę zamówionych produktów.

VI. Ceny oraz sposoby płatności CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI   

1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


VII. Płatności w sklepie econa.com.pl

1.    W momencie składania zamówienia Klient musi wybrać sposób płatności za zamówione produkty.

2. Płatność w sklepie internetowym można zrealizować w jeden z następujących sposobów:
– gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru lub dostawy realizowanej przez pracownika sklepu Econa,
– gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników,
– BLIK z Dotpay – płatności z pomocą telefonu komórkowego,
– Dotpay – przelew błyskawiczny.

3. Operatorem płatności „Karta płatnicza” oraz „Przelew błyskawiczny”  jest platforma dotpay.

VIII. Dostawa produktów do klienta

1. Klient jest informowany o możliwych sposobach dostawy oraz ich kosztach podczas składania zamówienia.

2. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

IX. Sposób realizacji zamówienia
1. Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) Przesyłka dostarczona przez pracownika sklepu Econa (dotyczy terenu miasta Częstochowy),
c) Odbiór zamówienia w paczkomacie – Inpost.
2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta od pracownika sklepu Econa, w paczkomacie lub od kuriera co oznacza zwrot zamówionych produktów do sklepu econa.com.pl, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy nastąpi poprzez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku zamówienie uznaje się za anulowane, a Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.
3. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia wybierze formę płatności “Płatność z góry na konto”, zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w w/w terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie woli o odstąpieniu przekazane pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
4. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.
X. Warunki odstąpienia od umowy      

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. Herberta 1 m 6, 42-224 Częstochowa

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@econa.com.pl

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak użycie formularza nie jest obowiązkowe.

2. Początek terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Herberta 1 m 6, 42-224 Częstochowa z dołączonym dowodem zakupu Produktu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k. zawartej w drodze aukcji publicznej,

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. Reklamacje

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
  2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  3. Sprzedawca w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar, którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
  5. W przypadku, gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Punktu Zwrotu.
  6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą  ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
  8. Jeżeli Klient będący konsumentem złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Sprzedawcę za uzasadnione.
  9. Sprzedawca powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

XII. Własności intelektualne.        

1. Klient oświadcza, że:

1.1. nie przysługują mu żadne prawa, poza uprawnieniem go do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz opinii przez niego zamieszczonych. Nie jest on uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, powielania, udostępniania, bądź rozpowszechniania treści zamieszczonych na stronie econa.com.pl, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu sklepu econa.com.pl.
1.2. nie może dokonywać żadnej ingerencji w treści zamieszczonych na witrynie econa.com.pl,  ich strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego ecoan.com.pl, poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane, jako instrukcje czy procedury. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich w działaniach uznawanych powszechnie za profesjonalne. Żadnej z informacji zamieszczonych na Stronie nie należy rozumieć jako sugestii czy polecenia służbowego i nie może być wykorzystywana jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

3. Klient zamieszczając treści w Sklepie econa.com.pl, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia.

4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

XIII. Utylizacja produktów nabytych w sklepie econa.com.pl

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zakupionego w sklepie. Zwrot zużytego produktu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie econa.com.pl, a zwracany produkt będzie tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż był nabyty od Sprzedawcy.

XIV. Naruszenia przepisów prawa

1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną sklepu econa.com.pl na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XV. Ochrona sklepu

1. Zabrania się wszelkich czynności, które nie są dozwolone przez Regulamin oraz podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy.

2. Sprzedawca ma prawo zablokować konto Klienta lub niektórych jego funkcjonalności:

2.1. w przypadku gdy, Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu,

2.2. w przypadku gdy Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

XVI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Instal-energia Damian Dobosz ul. Herberta 1 m 6, 42-224 Częstochowa

1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@econa.com.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@econa.com.plbądź listownie na adres sklepu Instal-energia Damian Dobosz ul. Herberta 1 m 6, 42-224 Częstochowa

2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

XVII. Dane osobowe

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

XVIII. Postanowienia końcowe            

1. Niniejszy regulamin korzystania obowiązuje od dnia 3 września 2018 roku.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.

3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

•Cookies,

•Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji
i przebieg realizacji zamówienia.

XIX. Zdjęcia oraz opisy produktów

1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

Linki:

Link nr 1:
Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego      

Polityka prywatności

Link nr 2:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy